Gwarancja

​Gwarancja
Obowiązuje dla produktów VIPER sprzedawanych na terenie Polski:  

Gwarancja na produkty VIPER udzielana jest  przez Autoryzowanego Dystrybutora VIPER (ADV) na okres 12 miesięcy, licząc od daty zakupu i obejmuje wszelkie wady produkcyjne.
Naprawy produktów VIPER, w ramach obowiązującej gwarancji, dokonuje serwis ADV.  
Podstawą przyjęcia produktu VIPER do naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie przez Klienta do serwisu ADV oryginalnego dokumentu zakupu (faktura).
Wszystkie koszty napraw uznanych za gwarancyjne ponosi serwis ADV.  
Gwarancja na maszyny czyszczące VIPER jest ważna wyłącznie na terenie kraju, w którym dokonano zakupu.
UWAGA: Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do uszkodzeń spowodowanych m.in. wypadkiem, zaniedbaniem, stosowaniem niewłaściwych środków chemicznych, naprawami dokonywanymi samodzielnie przez osoby inne niż serwis ADV bądź też używaniem produktów VIPER w sposób inny niż określony przez producenta. Gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych. Szczegóły dotyczące warunków gwarancyjnych zawarte są w Karcie Gwarancyjnej dostarczanej wraz z produktem do Klienta. Prosimy o uważne przeczytanie i stosowanie się do Instrukcji Obsługi dołączanej do każdego produktu VIPER.